Spam Poison
Community

20 Years

Feeding spammers
since 2003

Frisian

 

Befjochtsje spammers

Befjochtsje spammers

WWW-robots (yn it Ingelsk: wanderers, spiders, crawlers of bots) binne programma's dy't kontinu it ynternet ôfstrune nei websiden mei ferwizings. As in spammer syn robot jo webside, weblog of forum besiket sil er alle siden wêr't jo nei ferwize ek wer trochsykje op mailadressen.

 
No kinne jo harren robots befjochtsje!

Alles dat jo dwaan hoege is nei dizze side te ferwizen, sadat eltse kear as in spammer syn robot jo side trochsiket hy nei dizze side ta sûgd wurdt. Brûk dêrfoar dit ienfâldige stikje kode:

 
Tekst : Befjochtsje spam! Klik hjir!

<a href="http://frisian-1669912478.spampoison.com">Befjochtsje spam! Klik hjir!</a>

 
Weblog sticker :

<a href="http://frisian-1669912478.spampoison.com"><img src= "http://pics8.inxhost.com/images/sticker.gif" border="0" width="80" height="15"/></a>

 

Dizze ferwizings stjoere robots dy't mailadressen sykje troch nei siden mei in fûke, wêr't se bedarre yn in hast einleaze lus fan dynamysk oanmakke ferfalske mailadressen, de measte op bekende domeinen fan spammers! Dat bedjert de rispe addresselist en makket dy kommersjeel neat mear wurdich.


Tige tank foar Piter Siebenga, dy't ús holpen hat dizze side oer te setten yn it Frysk. Besykje syn side op www.xs4all.nl/~sipi/index.html

 

 

 
Monitoring by
PRTG Network Monitor